صدها هزار ژاپنی در تنهایی مطلق زندگی می کنند

از دهها سال پیش شیوه جدیدی از زندگی در ژاپن به نام hikikomori مد شده است که افراد حدودا سی ساله را به سمت گوشه نشینی مطلق می کشاند.

این نوع افراد که اکثرا مرد هستند و از طبقه متوسط جامعه، گاهی سال ها از درون اتاق خود بیرون نمی آیند. حداقل زمانی که یک hikikomori گوشه عزلت می گیرد شش ماه است.

فقط در ژاپن بیش از هفتصد هزار نفر در اصلی خانه شان را عملا از درون قفل می کنند چون حوصله برآورده ساختن توقعات و تحمل سرزنش های جامعه را ندارند.

اینترنت یکی از وسایل حتمی در زندگی hikikomori  است. بعضی های شان حوالی نیمه شب از اتاق خود  خارج می شوند تا مایحتاج روزانه شان را از فروشگاه های شبانه روزی تهیه کنند.

حس شرم، خجالت و پشیمانی، اصلی ترین عامل دوری جستن صدها هزار  جوان ژاپنی است. دیسیپلین ها در جامعه و آموزش و پرورش ژاپن بسیار سخت کوشانه و سخت گیرانه است. ژاپنی ها از کودکی می آموزند بهترین خود باشند . برای همین زندگی با شتاب، سراسیمه و پر از رقابت با مذاق و تحمل hikikomori نمی سازد.

Why Japan’s hikikomori isolate themselves from others for years

https://bigthink.com/hikkomori-japans-modern-day-hermits

More from مرد روز
دو حالت جنسی مخصوص، برای او
این حالت می تواند یک هدیه خوب سالگرد زناشویی یا آشنایی باشد....
Read More