تتوی درون چشم – یک مد خطرناک

یک گروه از آدم های در نوع خود شورشی هستند که رسما به جان بدن خود می افتند و همه جای بدن شان را با تتو، حلقه، میخ و زنجیر تغییر می دهند. افرادی که اصرار دارند با سلیقه و مد معمول جامعه، در تضاد باشند.

از ده سال پیش مد خطرناکِ تتو کردن درون چشم با تزریق رنگ به درون عنبیه وارد دنیای این آدم های ضد نُرم شده است. تتوکار تجربی Luna Cobra که تخصصش تغییر اعضای بدن افراد است آن را ابداع کرده است. رنگ برای همیشه در چشم می ماند و خطر عفونت، تار دیدن و حتی کوری نیز گزارش شده است اما بعضی های افراطی، ریسک ها را نادیده می گیرند.

More from مرد روز

هفت عکس هفته

Image source https://sandroesposito.wordpress.com/
بیشتر بخوان