زن و گرگ

More from مرد روز
موسا و شبانِ سابق – شعری از هادی خرسندی
دید موسی آن شبان را پشت رل آمده در شهر و میراند...
Read More