به این می گویند غم شیرین ایرانی

سیما بینا می خواند و محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر ایرانی که بهار امسال از دنیا رفت مثل همیشهِ تاریخ احساسات ایرانی، غرق غم شیرینی می شود که این کشور را تاکنون حفظ کرده است.

More from مرد روز
ترانه کوچه بازاری زری
کارگردان و تهیه کننده ویدئو و موسیقی «مجید بی انتها» توضیح دقیقی...
Read More