به این می گویند غم شیرین ایرانی

سیما بینا می خواند و محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر ایرانی که بهار امسال از دنیا رفت مثل همیشهِ تاریخ احساسات ایرانی، غرق غم شیرینی می شود که این کشور را تاکنون حفظ کرده است.

More from مرد روز

حالت‌های هماغوشی بدون شتاب

یکی از کارهایی که زوج ها در این شتاب و همهمه همیشگی...
بیشتر بخوان