به این می گویند غم شیرین ایرانی

سیما بینا می خواند و محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر ایرانی که بهار امسال از دنیا رفت مثل همیشهِ تاریخ احساسات ایرانی، غرق غم شیرینی می شود که این کشور را تاکنون حفظ کرده است.

More from مرد روز

کاریکاتور روز – مغازه مردان فروشی

[caption id="attachment_44196" align="aligncenter" width="803"] Sergey Semendyaev - Ukraine[/caption] می تونم بپرسم ان...
بیشتر بخوان