به این می گویند غم شیرین ایرانی

سیما بینا می خواند و محمد ابراهیم جعفری نقاش و شاعر ایرانی که بهار امسال از دنیا رفت مثل همیشهِ تاریخ احساسات ایرانی، غرق غم شیرینی می شود که این کشور را تاکنون حفظ کرده است.

More from مرد روز

۹ زن از خاطره ارگاسم اول می گویند

بخش بزرگی از دختران و پسران سیاره ما هنوز از آموختن مسائل...
بیشتر بخوان