ملکه ثریا

می گویند ملکه ثریا عشق واقعی محمدرضا پهلوی بود. می گویند چشمان غمگینش زبانزد عام و خاص بود. در ضمن می گویند از شیکپوش ترین زنان روزگار خود بود.

این هم گزارش ویدئویی از سالن مدی که طراحان لباس لندن در سال 1955 برای او تدارک دیده بودند.

More from مرد روز
چرا بعضی‌ها « عوضی دائمی» هستند
استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد رابرت ساتن سالها بر روی خصلت های آدم...
Read More