آلت پرستان هند

ناگا بابا یا یوگی های برهنه، مردان مقدس مذهب هندوئیسم و از مریدان « شیوا» هستند. آنها بدن شان را با خاکستر می پوشانند و زندگی شان صرف تمرکز و عبادت می شود. آلت مردانه گروهی از سادوهای مقدس یعنی ناگا بابا، مورد احترام هندو ها است. آلت آنها پرستیدنی است و طواف هم می شود. مومنین این فرقه، ضمن تعظیم و تبرک به آلتِ مقدسین، آنها را با شیر شستشو می دهند و عطر و روغن می مالند. عین همین کار با لینگام که سمبل تولید مثل و حیات و مربوط به شیوا است نیز صورت می گیرد.

پرستیدن یکی از مظاهر فیزیکی «شیوا» یعنی آلت تناسلی، در حقیقت یک نشانه و استعاره از پرستیدن خود شیوا است.

در همه مذاهب، مراسم آئینی را اگر جدا و به همان شکلی که دیده می شود مشاهده کنیم ممکن است مثل پرستش آلت ناگا، غیرعادی به نظر برسد. در مسیحیت نشانه صلیب که علامت و اشاره ایی به شکنجه شدن یک انسان است مورد تبرک و حتی پرستش قرار می گیرد. در صورتی که همه این وسایل و علائم، فقط بهانه هایی هستند برای نیایش های مذهبی…

A post shared by Atheist Universe (@iran_atheist) on

https://www.youtube.com/watch?v=Sj3qf6Y5Oow

More from مرد روز
منجمد کردن مصدوم در حال مرگ برای جراحی اضطراری
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند شیوه از جراحی ابداع کرده است که می...
Read More