دو تصویر از زیبایی زن

More from مرد روز
یک ترانه مردانه، طلبکارانه، پرقدرت ولی غمگین
سالها است شنوندگان این ترانه به یک تعریف ثابت از اشعار آن...
Read More