نظر یک فیلسوف در باره خودکشی

اولین نظریه منسجم در باره خودکشی توسط جامعه شناس فرانسوی امیل دورکیم حدود ۱۲۰ سال پیش عنوان شد. او متوجه این حقیقت شد که در اجتماعات پیشرفته تر و با استاندارد زندگی بهتر، درصد خودکشی بیشتر است. به عبارتی کلی تر، او معتقد بود که انگیزه خودکشی افراد قبل از آنکه شخصی باشد نتیجه تغییر و تحول اجتماع است.

بشر توقع دارد که زندگی بهتر، محترمتر و امن‌تر، باید به شادی و خشنودی اش ختم شود ولی چرا به نظر می‌رسد تمدن پیشرفته‌تر با خودش، افزایش خودکشی نیز آورده است؟

واقعیت این است که خودکشی بشر به خاطر ثروت بیشتر یا دانش و تسهیلات بیشتر نیست. آنچه که انسان معاصر را عذاب می دهد و در مخمصه قرار داده است این ایده است که سرنوشت تک تک ما، توسط خود ما نقش می بندد. مشکل بشر معاصر از آنجا شروع شد که دیگر قادر نبود اشتباه و شکست خود را به گردن تقدیر، سرنوشت، حادثه و شانس بیاندازد.

سرنوشت ساز بودن، بیش از اندازه بر دوش بشر سنگینی می‌کند و وقتی قدرت تغییر وضعیت وجود نداشته باشد ضعف و شرم ناشی از شکست، برای بعضی ها غیرقابل تحمل می شود.

اما اگر تک تک ما به این شناخت ساده برسیم که بخش بزرگی از زندگی ناشی از اشتباهات ناگزیر و تصادفات کور و بدون پیشبینی است از بار مسئولیت ما کاسته می شود.

برای همین باید نقش واقعی دو عنصر تراژدی و شانس را به جامعه بشری برگردانیم. تراژدی یونانی همه مبنایش بر این قرار بود که حتی انسان کامل و فهرمان  نیز یک نکته ضعف و پاشنه آشیل دارد که او را با همه قدرتش در هم می شکند.

تصوری که یونان باستان از تراژدی داشت باعث می شد به بشر فرصت اشتباه و شکست بدهد. در تراژدی یک قهرمان محبوب با یک خطای کوچک، می تواند به ته جدول بدبختی برود. شکست بخورد و همه چیزش را از دست دهد. این یعنی همه ما در مقطعی از زندگی ممکن است دچار بن بست شویم.

اگر انسان معاصر خود را به این فرهنگ مجهز کند که خودش به تنهایی مسئول پیامدهای زندگی اش نیست بار بزرگ روحی و روانی از روی دوش  وی برداشته می شود چون می تواند بخشی از وضعیتش را به گردن پدیده های دیگر بیاندازد. اتفاقی که او را نسبت به خودش مهربانتر و با گذشت تر می سازد و طبیعتا به تحمل بیشتر وضعیت زندگی منجر خواهد شد.

 

The Prevention of Suicide

http://www.thebookoflife.org/the-prevention-of-suicide/

 

 

More from ماهان طباطبایی

آیا می دانیم چقدر برای خود ارزش قائلیم؟

تا می رویم به شغل خودمان، یا داشتن بدن سالم یا ماشین...
بیشتر بخوان