رقص امروز – رقابت خروس های هیپ هاپ

دو قلوهای فرانسوی از حدود 7 سال پیش از بهترین رقصنده های دنیای هیپ هاپ هستند و تجربیات جدیدشان در اظهار احساس از طریق بدن، شهرتی بین المللی دارد. رقابت های شان خیلی شبیه همان رقصی است که در طبیعت و در دوران انتخاب جفت، اتفاق می افتد. رقصی که نرها در برابر ماده ها و در رقابت فشرده با سایر نرها انجام می دهند تا نشان دهند قوی تر، سالمتر و دارای ذخیره غذایی بیشتر و جسورتر هستند.


More from مرد روز
افسانه ژاپنی در باره دختری که از ماه آمد
عکاس هنگ کنگی Alexandra Leeseاین قصه عامیانه مربوط به هزار سال پیش...
Read More