زن عکاس آلمانی و زیبایی بی پروای زن

عکاس آلمانی مد و زیبایی خانم « الن وون انورث» قبل از اینکه خودش عکاس و فیلمساز شود حدود ۱۰ سال مدل بود. او مدونا، ریحانه تا معروفترین مدل های کمپانی لباس زیر زنان ویکتوریا سیکرت را جلوی دوربین خود به شیطنت واداشته است. از نظر او زن باید شاد و برهم زننده آرامشی باشند که دنیا از زنان توقع دارد.

 

https://www.artsy.net/artist/ellen-von-unwerth

https://ellenvonunwerthvon.com/home

https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/02/ellen-von-unwerth-lets-photograph-girls-enjoying-life-heimat

More from مرد روز
عشق ما مردان به ماشین
آخرین تحقیقات در باره مردان می گوید ما موجودات کم حرفی هستیم....
Read More