فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

منصور اوجی – هوای باغ

غمگین بودن و تشویش داشتن خاصیت ذاتی دوره ما است ولی بعضی...
بیشتر بخوان