فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

بعید نیست ایستاده بخوابم. بعید نیست ایستاده بمیرم

آزاده بشارتی از جوانترین شاعران ایرانی است که بدون محابا، عطش های...
بیشتر بخوان