فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

رضا چایچی اشعارش هم مردانه است هم لطیف

شعر مظلوم مردانه، سراسر تمنا است و نازک دل و تا لحظه...
بیشتر بخوان