فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

نوروز تو راهه

تصمیم به ساده زیستن برای من از دوران دانشجوی در اروپا و...
بیشتر بخوان