فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

لیلا کردبچه، شاعرِ زنان مجرد

لیلا کردبچه شاعر زنان دلشکسته از عشقِ مردانی است که یا نیامده...
بیشتر بخوان