فریاد

عمران صلاحی

فریاد نمی زنم

نزدیک تر می آیم
تا صدایم را بشنوی

More from غزال تشکر

نامه ای برای تو

مدتی است عادت کرده ام که هر روز یک قطعه ادبی را...
بیشتر بخوان