باز کردن قفل ماشین با یک تکه نخ

این روزها، اگر کلید در درون ماشین های جدید جا بمانند قفل نمی شوند. ولی بخش بزرگی از ماشین ها هنوز از این تکنولوژی برخوردار نیستند. اگر دفعه بعد قادر نبودید وارد ماشین تان شوید از این تکنیک ساده استفاده کنید.

More from مرد روز

غمگین ترین چیز در زندگی چیست

من یک مرد ۳۹ ساله هستم و تازه امسال فهمیدم که هیچ عادت...
بیشتر بخوان