پادشاه سمبلیک ژاپن بازنشسته می‌شود

امپراطور ژاپن Akihito بعد از ۳۰ سال سلطنت، بهار امسال، از سلطنت کناره خواهد گرفت و پسرش Heisei به مقام پادشاهی می رسد. او صد و بیست و پنجمین پادشاهِ خاندانی است که تاریخ زمامداری شان به بیش از دو هزار سال می رسد.

آکی‌هیتو ۱۱ ساله بود که پدرش از طریق رادیو، تسلیم شدن ژاپن به متفقین را اعلام کرد. برنامه رادیویی که برای اعلام تسلیم، ضبط شده بود کم مانده بود پخش نشود چون بخشی از فرماندهان نظامی در یک کودتا، برای ۷ ساعت، قصر شاه را محاصره کردند و خواستار صدای ضبط شده فرمان تسلیم بودند ولی نتوانستند نوار صدا را پیدا کنند.

تا قبل از آکی‌هیتو همه شاهان ژاپن دارای قدرت سیاسی کامل بودند. بعضی از آنها روحانیونی بودند که به مقام امپراطوری رسیده بودند ولی در طی قرن های گذشته، معمولاً شاهان، فرمانده های نظامی بودند.

اما در پایان جنگ جهانی دوم، سیاستمداران کشور قانونی را گذراندند که امپراطور را از هر نوع قدرت سیاسی و نظامی منع کرده است. آکی‌هیتو اولین پادشاه ژاپن است که رسماً با عنوان پادشاه سمبلیک بر تاج و تخت تکیه زده است. او در ضمن تنها پادشاه ژاپن است که همه دوران پادشاهی اش در صلح سپری شده است. در سال ۲۰۰۶ و برای اولین بار قانون داشتن یک زن برای ریاست سلطنت نیز توسط دولت وقت تصویب شد.

آکی‌هیتو و همسرش در آغاز آشنایی
More from مرد روز
چرا اکثر اخبار بد هستند
اخبار مثبت در باره بهتر شدن زندگی بشر جایی برای ابراز وجود...
Read More