کاریکاتور روز – یک چینی بامزه و رند

More from مرد روز
روح دو میهن پرست شاد و نامشان ماندگار باد
روح هر دو میهن پرست بزرگوار شاد و نامشان ماندگار باد
Read More