کاریکاتور روز – یک چینی بامزه و رند

More from مرد روز

صدها هزار ژاپنی در تنهایی مطلق زندگی می کنند

از دهها سال پیش شیوه جدیدی از زندگی در ژاپن به نام...
بیشتر بخوان