کاریکاتور روز – از چهار گوشه دنیا

SINTRA 2008 19 oil-L

SINTRA 2008 17 sport-L

 

SINTRA 2008 16 isca press-L

love-M

koroglu turkey tree love-L

More from مرد روز
عکس روز – وسط دعوا، حلوا پخش می کند
  Venezuela’s Crisis Deepens, Protests Escalate https://www.theatlantic.com/photo/2017/05/venezuelas-crisis-deepens-protests-escalate/527235/  
Read More