کاریکاتور روز – از چهار گوشه دنیا

SINTRA 2008 19 oil-L

SINTRA 2008 17 sport-L

 

SINTRA 2008 16 isca press-L

love-M

koroglu turkey tree love-L

More from مرد روز
چرا با وجود خورشید و ستارگان، فضا سرد است؟
فضای بیرون از جو زمین آنقدر وسیع و تاریک است، آنقدر فاصله...
Read More