کشف مراسم آئینی در رفتار شامپانزه ها

image-20160229-4076-1t1e2ow-640x359

موسسه علمی « مکس پلنک» آلمان، از سال  ۲۰۱۰ به یک جمع آوری همه جانبه از اطلاعات مربوط به  رفتار و شیوه معیشت شامپانزه ها پرداخته است. آنها با پوشش قرار دادن ۳۹ جمعیت شامپانزه، توانستند به آرشیو عظیمی از زندگی نزدیکترین خویشاوند بشر، دست یابند.

شامپانزه ها نه تنها بیشترین شباهت ژنتیکی را با انسان دارند بلکه بر طبق شواهد علمی، تا همین ۷ میلیون سال پیش، ما و آنها از یک شاخه انسان نماها بودیم. آنها از ابزار در تهیه غذا استفاده می کنند. غم از دست دادن اعضای خانواده و قبیله را بروز می دهند و بر طبق شواهد جدید، یک نوع مراسم آئینی نیز ممکن است داشته باشند.

موسسه مکس پلنک برای ضبط فعالیت شامپانزه ها بیشتر از همه متکی است به دوربین های که در محیط زندیگی آنها نصب شده است تا زندگی طبیعی شان کمترین مزاحمتی ایجاد نشود.

محققین در طی بررسی های ثبت شده از محل زندگی ۳۹ گله شامپانزه، به طور تصادفی متوجه یک رفتار مشابه در ۴ جمعیت آنها شده اند که می تواند تفسیرش این باشد که مشغول تکرار یک حرکت آئینی یا مذهبی هستند.

شامپانزه های این چهار گروه، در محیط زندگی شان، به یک درخت مشخص نزدیک می شوند و پس از مدتی درنگ و دقت در اطراف، به یکباره سنگی که درون حفره درخت یا اطراف تلنبار شده است را بر می دارند و به سرعت و به همراه جیغ و هیاهو، آن را به درخت مورد نظر می کوبند و دور می شوند.

http://arstechnica.com/science/2016/03/ritualized-behavior-chimps-all-throw-rocks-at-the-same-tree/

Why do chimpanzees throw stones at trees?

http://www.mpg.de/10328790/chimpanzee-stone-tree

 

More from ماهان طباطبایی
نقشه کهکشانهای هستی و شباهتش با ساختمان مغز انسان
مقاله علمی یک فیزیکدان ستاره شناس و یک جراح مغز از دو...
Read More