ترانه ای برای غرورِ بعد از یک شکست

kali uchis
kali uchis

22 ساله است و اصلیتش کلمبیایی است. تلفظ اسمش چیزی شبیه «کلی اوچیز» است. ترانه ای را با لحن یک عاشق دلشکسته شروع می کند. با این همه، حس شکست  در رفتارش نیست. می گوید ترجیح می دهد تنها بماند تا اینکه توسط فردی که دیگر دوستش ندارد تحقیر شود. در این ویدئو که خودش نیز در کارگردانی آن دست داشته است ترانه از دقیقه دوم به بعد با رقص ساده ولی جذاب خودش در هم می آمیزد و خاطره ماندگاری ایجاد می کند.

من سیگارت نیستم یا جاسیگاری ات
من دستمالی نیستم که دور بیاندازی
من توی عالم خودم بودم. یه آدم تنها
تو با حرفات و مخ زدن ها منو کشوندی به خودت
وادارم کردی از لاک خودم  بیام بیرون. بعدش یهو زدی زیر همه چیز
نمی خواهم بشناسمت. نمیخوان بشناسی منو. می خوام تنها باشم
خیلی از آشنایی ات خوشحالم. بهتره بار و بندیلم رو جمع کنم برم.
من ترجیح می دم تنها باشم. من قبل از تو تنها بودم برا خودم

I don’t want to be your cigarette
I don’t want to be your ashtray
I don’t want to be your door mat
Don’t want to be ignored
All o’ sudden you’re not into me
And maybe it’s not deliberate
And I know you never asked me
I just gotta put it out there
I don’t put myself out there
Usually I stay tucked away
Cause I was a loner until I met you
And I let you in after all the persuasion
Mind games, manipulations
That’s why I’d rather be a loner
Yeah I’d rather be alone
I don’t even want to know ya
I don’t want to be known
Cause I’d rather be a loner
I’d much rather be alone
Baby it was nice to know ya
Packing up and leaving home

More from ماهان طباطبایی
سکس برای مردان فقط تخلیه جنسی نیست
مدتها است که در فرهنگ عمومی بشر انواع ادعاها و حتی تهمت...
Read More