کاریکاتور – روز جهانی بوسه

More from ماهان طباطبایی

استفاده از تکنیکِ مذاهب برای تغییر جهان

فیلسوف سوئیسی آلن دباتن پیشنهاد می کند برای ایجاد  تغییر جدی ترِ خودمان...
بیشتر بخوان