اندیشه فروید خیلی اخلاقی است

sigmund-freud

برعکس شایعات زیادی که در باره فروید و افکارش وجود دارد نظریات وی ذاتاً اخلاقی است. اخلاقی به این مفهوم که تلاش می کند انسان را از بند غریزه برهاند. اجازه دهید بخشی از اصول بنیانی این تفکر را در زمینه سلامت و تعادل روان، توضیح دهیم:

سیستم دفاعی / Defence Mechanism

بدن ما با یک سپر دفاع ناخوداگاه، ما را از اتفاقات و وضعیت های ناگهانی، محافظت می کند. ما هر کاری می کنیم تا از مقدار تشویش روحی ما کاسته شود. ما برای حفاظت از خودمان، دروغ می گوییم، انکار می کنیم و دیگران را مقصر می شناسیم.

روانکاوی معتقد است تنها راه برای پذیرش و شناخت ضعف ها و عقده های که در طول تحولِ شخصیت مان ایجاد شده این است که « سیستم دفاعی» خودمان را به زمین بگذاریم.

برای همین، همه هدف روانکاو، خاموش کردن سیستم دفاع ما است. پس از اعتماد به روانکاو و به کمک او می توانیم شجاعانه  مسیر« خودشناسی» که توام با رنج و درد است را بپیماییم. وقتی که بدون سپر شدیم صادقانه با خود روبرو می شویم و آن وقت است که منطق و قدرتِ تحلیل اتفاقات، به کار ما می آید.

قواعد لذت / THE PLEASURE PRINCIPLE

روانکاوی معتقد است وجود انسانی ما با قدرت تمام به دنبال کسب لذت است. اما در ضمن تاکید می کند که تلاش برای دستیابی به لذت های آنی با زندگی اجتماعی ما در تضاد است. « قواعد لذت» از دید روانکاوان به ما گوشزد می کند که رشد شخصیت فردی و بهروزی عمومی ما در گرو تعادل بین لذتی کنونی ما و بهایی است که باید برایش بپردازیم.

از دید روانکاوی، فرد بزرگسال باید مدام در حال انتخاب و قضاوت بین لذت لحظه ای و خشنودی درازمدت باشد. به عبارت دقیقتر « قواعد لذت» اشاره به جنگ مداوم ما با غرایزمان است.

 

فروید و تعالی انسان

A Short Dictionary of Psychoanalysis

http://www.thebookoflife.org/a-short-dictionary-of-psychoanalysis/

More from ونداد زمانی
شاید این دو شاهزاده، صلح و خوشبختی را به خاورمیانه برگردانند
روزگار و شرایط به ما می گوید شاید بد نباشد دعا کنیم...
Read More