فروید و سه شخصیت درونی انسان

Sigmund_en_Anna
فروید و دخترش آنا

از نظر فروید شخصیت ما محل نزاع بین سه نیرو یا خصوصیت درونی است. به عبارتی خیلی ساده، سه موجود مدام، روان ما را به هر طرف می کشانند.

– Id  یا من غریزی، مثل یک لات قلدر است که خودش را به در و دیوار می زند تا هم به لذت جنسی دست یابد و هم میل خطرناک و تخریبگر خودش را ارضا کند.

-Ego  یا منِِ منطقی، مثل یک کارمند آبرومند بانک است که همه فکر و ذکرش مهار خل بازی های لات درون می باشد.

– Super ego  یا ایده آل، عین یک درویش بزرگوار عمل می کند که مدام می خواهد انرژی و تمنای غریزی «لات درون» را در مسیر مرام و مسلک خود قرار دهد.

فروید معتقد است این «کارمند درون» ما است که با تکاپوی زیاد سعی می کند تعادلی بین «لات درون» و ایده آل های باشکوه «درویش درون» ایجاد کند.  این همان سیستم  Sublimation یا تعالی بخشی است که فروید  مطرح کرده است.

از نظر فروید بخش زیادی از قدرت جنسی و انرژی های بازیگوشانه و تخریبی ما به جای آنکه توبیخ و سرکوب شود می تواند   تبدیل به خلاقیت هنری و اکتشاف علمی شود. بشر به طور ناخودآگاه انرژی تابو و نامتعارف را  مهار می سازد.

دلیل اصلی اش این است که  روان انسان از یک سیستم دفاعی برخوردار است تا انرژی های منفی که خطر سرکوب دارند را طوری سمت و سو دهد که قدرت تخریبی اش تبدیل به توانایی خلاق شود.

 

اندیشه فروید خیلی اخلاقی است

Concept of Sublimation in Psychology of Sigmund Freud

http://www.therapyvlado.com/english/concept-of-sublimation-in-psychology-of-sigmund-freud-and-carl-gustav-jung/

در بخش اول

More from ونداد زمانی

آمیختگی سکس و مذهب در شعر

فکرش را بکنید که برای شنیدن روضه های آتشین کشیش و وکیل...
بیشتر بخوان