سیتار راوی شانکار

راوی شانکار که در دامان یک خانواده کهنسال براهمن تربیت می شد در 13 سالگی و در حین اجرای سیتار با علاالدین خان یکی از بزرگترین اساتید و آموزگاران موسیقی سنتی هند آشنا می شود. ده سال در خدمت استاد به یادگیری سیتار و دستگاه های موسیقی هند می پردازد و از سال 1944 به طور مستقل وارد دنیای موسیقی می شود.

قدرت افسونگر سیتار و قابلیت های این ساز را باید از نزدیک تجربه کنید. بسیاری از شرکت کنندگان در اجراهای زنده او تعریف کرده اند که بیهوش شدن و اختیار روحی و حسی را از دست دادن از اتفاقات معمول برنامه های اوست.

شاهدان عینی زیادی هم هستند که نقل می کنند سیتار  در دستان راوی شانکار حتی تبدیل به صدای انسان می شود و تشخیص صدای تار و صدای اوازخوانی را نمی شود تفکیک داد.

از جمله ادعای جادویی در باره اجرای سیتار استاد شانکار این است که او می تواند بعد از نواختن یک ملودی، برای لحظات طولانی صدای برآمده از سیتار را در هوای سالن حفظ کند. تصور اینکه صدای نواخته شده سیتار  درحالتی مداوم ثانیه ها بعد از انکه استاد دستش را از روی سیم سیتار برداشته است از عمومی ترین مشاهدات تماشاگران است.

سیتار  و عظمت شگرفش از دستان استاد راوی شانکار با عشق تمام به قلب و روح دختر هنرمندش انوشکا منتقل شده است.

http://www.youtube.com/watch?v=igDsu5QWhpo&feature=related

More from مرد روز
شکستن رکورد سکس گروهی در لاس وگاس
دوم ژوئن اگر در لاس وگاس می بودید و گذرتان به موزه...
Read More