به هیچ چیز عادت نکنید

Pat Perry نه تصویر کاملی از خود نشان می دهد و نه سن خود را اعلام می کند، بی محابا با دست بلند کردن جلوی ماشین ها، یکباره سر از 5 استان آن طرفتر در می أورد. زیر پلها می خوابد یا در قطارهای باربری یواشکی سفر می کند. در تظاهرات حفظ محیط زیست شرکت می کند. شب و روز نقاشی می کشد. طراحی می کند. بلاگ می نویسد و معروفترین نشریات ملی نظیر نیویورک تایم و آتلانیتک از کارهایش استفاده می کنند.

آثارش نیز تابع شیوه ایی است که دوست دارد زندگی کند. او می گوید هنرمند حداقل به دوست داران آثارش تعهد دارد، تعهدِ خلاقیت و نوجویی. او به این قرار پایبند نیست که هنر فقط خلاصه می شود در پیام رسانی یا تاثیر برای تغییر محیط پیرامون … او عاشق نقاشی از طبیعت و تهیه کارهایی کاملا شخصی و انتزاعی نیز هست.

emer_blue_sa 6_format-painting-1-of-4 katmai_pat2
PatPerry2patperry-04

patperry-01463

http://patperry.net/blog/

More from مرد روز
پنج عکاس و ستایش بدن زن
  BIOCITY GERO GRÖSCHEL. AGNESE CORNELIO
Read More