نگاه علمی به حسادت

از نظر دکتر Christine R. Harris حسادت، ترس از دست دادن معشوق به یک رقیب واقعی یا خیالی است. به همین خاطر، حسادت هم عزای از دست دادن معشوق است و هم خفت و خواری ناشی از احتمال شکست از رقیب …

jealous.

حسودی، ترسِ از دست دادن یاری است که داریم. در صورتی که غبطه خوردن، غم از دست دادن یک چیز خوب است که هرگز مال ما نبوده است. روانپزشک انگلیسی Dinesh Bhugra معتقد است آدم حسود به خودش اعتماد ندارد و برای خودش ارزش زیادی قائل نیست. احساس وابستگی و دلبستگی شدید به دیگران دارد.

دکتر David M. Buss معتقد است حسودی گاهی در طول  دوره تحول بشر، مفید هم می تواند باشد. برای بشر در عمل ثابت شده است که ایجاد حسادت در شریک زندگی باعث می شود قدرش بیشتر دانسته شود.

استاد دانشکده علوم انسانی دکتر Jerome Neu می گوید یک حسود در زندگی، طالب این است که فرد مقابل نیز با همان شدت به عشقش پاسخ دهد. مشکل از اینجا شروع می شود که فرد حسود، می خواهد محبتش را به فرد مقابل تحمیل کند.

فرد حسود نه تنها راضی نمی شود بلکه رویارویی با حسودی بی اساس، او را نگران تر می سازد. به عبارت دیگر، حسودی حتی اگر با نیت نشان دادن یکی به دیگری باشد تاثیر آن منفی است چون رابطه دوست داشتنی بین دو دلداده مخدوش می شود تا انجا که ترس و نفرت بین شان شکل می گیرد.

روانپزشک امریکایی می گوید فردی که مورد حسادت واقع شده، وقتی رابطه را به هم می زند و می رود، حسادت نیز ممکن است به سرعت از بین برود و به جایش حس ناراحتی ناشی از به هم خوردن رابطهِ دو نفر، ختم شود … او می گوید اگر اعتماد بین یک زوج وجود داشته باشد شک و گمان، مجال کمتری خواهد داشت. او حتی می افزاید: « عشقی که بر پایه احترام به استقلال فردی است به این دلیل به حسادت آغشته نمی شود چون قدرت تحملِِ جدایی یار را دارد»

 

Acton, Helen. “Freedom captured by the green-eyed monster: some existential perspectives on romantic jealousy.” Existential Analysis 21.1 (2010): 112.

http://www.sexualhealthsite.info/the-green-eyed-monster.php

Breed, Rhonda, Knox David, and Marty Zusman. “College men and jealousy *.” College Student Journal 41.2 (2007): 494.

Somasundaram, O. “Facets of morbid jealousy: With an anecdote from a historical Tamil romance.” Indian Journal of Psychiatry 52.3 (2010): 284.

Wade, T. Joel, and Jennifer L. Weinstein. “Jealousy induction methods, sex, and the big-5 personality dimensions.” Psychology [Irvine] 2.5 (2011): 517.

IMAGE SOURCE
http://speeddatingcupid.com/blog/ward-jealousy-relationship/

 

More from ماهان طباطبایی
نوجوانان مذهبی اسرائیل، افکار جنسی ناخواسته شان، بیشتر از دیگران است
فصلنامه « تحقیقات جنسی» گزارشی در باره نوجوانان مذهبی اسرائیل منتشر کرده...
Read More