کارتون روز- تکامل الکلی

برای کارتونیست مشهور روس Igor Smirnov، نوشیدن الکل در جامعه اش از مرز بد و مضر و مسموم کننده هم پا فراتر گذاشته است. از نظر او الکل حتی تکامل بشر را هم از راه به در کرده است.

Igor Smirnov

 

 

 

 

Written By
More from سام

ترانه اصیل امریکایی

اجرای گیتارش مثل وزیدن نسیم در بید مجنون، ساده و طبیعی صورت...
بیشتر بخوان