کارتون روز- تکامل الکلی

برای کارتونیست مشهور روس Igor Smirnov، نوشیدن الکل در جامعه اش از مرز بد و مضر و مسموم کننده هم پا فراتر گذاشته است. از نظر او الکل حتی تکامل بشر را هم از راه به در کرده است.

Igor Smirnov

 

 

 

 

Written By
More from سام

اشک شوق داماد در عروسی

این روزها اگر عکاسِ عروسی قادر به ضبط اشک شوق داماد نشود نگران خواهد...
بیشتر بخوان