کارتون روز- تکامل الکلی

برای کارتونیست مشهور روس Igor Smirnov، نوشیدن الکل در جامعه اش از مرز بد و مضر و مسموم کننده هم پا فراتر گذاشته است. از نظر او الکل حتی تکامل بشر را هم از راه به در کرده است.

Igor Smirnov

 

 

 

 

Written By
More from سام
سلمانی که موی زائد گوش مردان را با شعله آتش می سوزاند
مجله مردانه جی کیو ضمن آنکه چندین هشدار بامزه ولی جدی در...
Read More