مطمئن ترین شرکت های هواپیمایی جهان

برای همه افرادی که همیشه پرواز با هواپیما برای شان ترسناک است: بر طبق آمار ارائه شده توسط Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre که تصادفات کوچک و بزرگ شرکت های هواپیمایی را در طی 30 سال گذشته ثبت کرده است این شرکت های هواپیمایی مطمئن ترین ها هستند.

safest-airlines-2012http://www.air-savings.com/travel-blog/americas-airlines-are-not-worlds-safest/

More from مرد روز
فیلسوفان و لطافت و مهرورزی
گوردون مارینو استاد فلسفه یک از دانشگاه های امریکا، مطلب ساده ولی...
Read More