کشف سه سن اصلی پیر شدن

بر اساس تحقیقاتی که بر روی خون بیش از چهار هزار نفر صورت گرفته است معلوم شد که پیر شدن ما انسانها در سه مرحله خیلی مشخص، صورت می گیرد.

محققین با جمع آوری پرونده پروتئينی موجود در خون این افراد که بین ۱۸ تا ۹۵ سال بودند سعی کردند بفهمند چه اتفاق مهم در میزان پروتئين قابل مشاهده خواهد بود.

بررسی و اندازه گیری سطح افزایش و کاهش حدود ۱۴۰۰ نوع پروتئین موجود در خون، متخصصین را به این کشف نزدیک کرد که انسانها در ۳۴ سالگی، ۶۰ سالگی و ۷۸ سالگی، جهش بزرگی به سمت سالخوردگی دارند.

روش بررسی خون proteome  نشان داد که پیر شدن انسانها شاید تدریجی باشد ولی با سرعتی مشابه نخواهد بود. به این معنی که جهش بزرگی در این سه دوره سنی به سمت پیر شدن صورت می گیرد. به عبارت دیگر در این دوره های سنی، اعضای بدن نظیر قلب و کبد و کلیه و حتی سیستم بازسازی سلولی… دچار ضایعات بیشتری می شوند.

این کشف به دنیای پزشکی کمک می کند با دقت بیشتری فروپاشی سریعتر سلول های بعضی از اعضای بدن را پیشبینی کنند و به احتمال زیاد راه های پیشگیری یا کاهش آسیب ها را تدارک ببیند.

تجربه عمومی نشان داده است همه آدم هایی که می شناسیم به یکباره مراحلی از پیر شدن یا همان شکست جسمی شان را بروز می دهند ولی هیچکس نمی توانست سن مشخصی را برای این سقوط به سمت پیری در نظر بگیرد.

محققین این کشف علمی، در ضمن با جداسازی حدود ۳۰۰ پروتئین مخصوص و در نظر گرفتن مقدارشان در هر آزمایش خون، توانستند تقریبا به سن بیولوژیک هر فرد دست بیابند. آزمایش خون فوق می تواند سن افراد را بدون هیچ اطلاع قبلی در حدود سه سال کمتر یا بیشتر تخمین بزند.

 

Our Bodies Age in Three Distinct Shifts, According to More Than 4,000 Blood Tests

The research has been published in Nature Medicine.

Image source

https://hplusmagazine.com/

More from مرد روز