عرضه آجیل شب عید با اقساط ۴ ماهه – ویژه فرهنگیان

تاسف انگیزترین بخش این تصویر، فاصله درآمد و مصرفِ مردان و زنانی است که آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم به عهده آنها است.

برگرفته از تویئتر

بالاخاه (@dimneh)

More from مرد روز

مخوف تر از هیروشیما

حکومتی را تصور کنید که تنها راه بقای شان تهدید ملتش به...
بیشتر بخوان