عرضه آجیل شب عید با اقساط ۴ ماهه – ویژه فرهنگیان

تاسف انگیزترین بخش این تصویر، فاصله درآمد و مصرفِ مردان و زنانی است که آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم به عهده آنها است.

برگرفته از تویئتر

بالاخاه (@dimneh)