آتش نشان و نجات یک بچه گربه

آتش در یک خانه مهار شده است. آتش نشان به درون خانه می رود و 25 ثانیه از نشان دادن ویدئو نگذشته است که یک بچه گربه بیهوش را روی میز می بینیم. آتش نشان خونسرد و آرام، با رساندن اکسیژن به بچه گربه، زندگی اش را نجات می دهد. احساس خوبی به انسان دست می دهد از اینکه آتش نشان ها کارشان را به خوبی بلد باشند.

More from مهرانگیز پاشا
کارتونیست ترکیه دلمشغولی هایش مشابه ما است
موضوعاتی که Ahmet Aykanat کارتونیست اهل کشور همسایه ما ترکیه، به سخره می...
Read More