نظر یک فیلسوف در باره ربات بودن بشر

howto_web_header_Daniel-Dennett

می گویند «دانیل دننت» از بحث انگیزترین فیلسوف دنیای غرب است. دیدگاه های فلسفی و علمی او در تضاد با فلسفه مرسوم قرار دارد. او رسما فرقی بین انسان و روبات قائل نیست.

او معتقد است منشا درک «خود» را باید ناشی از تبادل اطلاعات در عصب هایی دانست که با سرعتی بی نظیر در حال نگه داری وضعیتی هستند که یک ساختمان پیچیده ملکولی لازم دارد.

از دید او، اندیشه بشر « ترکیبی از روند تبادل اطلاعات شبه کامپیوتر است و به جای آنکه همه اتفاقات در صفحه سیلیکون و مدارهای الکتریکی یک سخت افزار اتفاق بیفتد در بستر یک مجموعه کربنی در درون مغز موجود زنده شکل می گیرد»

در همین رابطه او باور دارد که « خود» یک تخیل دلپذیر است که عصب های مغز ایجاد کرده اند تا رفت و آمد و بده بستانِ امواجِ یاخته های عصبی را در یک مرکزیت ثابت در هم بیامیزند.

دانیل دننت در جواب کسانی که اتهام روبات بودن را توهینی به شعور بشری می دانند می گوید: « من یک روبات هستم. شما هم روبات هستید و این واقعیت ذره ایی از خارق العاده بودن، احترام و حتی دوست داشتنی بودن انسان نمی کاهد. من نمی دانم چرا ارج گذاشتن بر انسانیت باید مترادف باشد با غیر قابل فهم و اسرارآمیز بودن بشر؟»

http://www.nytimes.com/2013/04/30/books/daniel-dennett-author-of-intuition-pumps-and-other-tools-for-thinking.html?hp&_r=1&

آدرس کتابها

http://www.amazon.ca/Consciousness-Explained-Daniel-C-Dennett/dp/0316180661

http://www.amazon.ca/Breaking-Spell-Religion-Natural-Phenomenon/dp/0143038338

http://books.google.ca/books/about/Darwin_s_Dangerous_Idea.html?id=bn-isXoTZmUC&redir_esc=y

More from ترجمه ونداد زمانی
دلائل اصلیِ شیوع خودکشی در جهان – ۱
در طی نیم قرن گذشته میلیونها انسان در سراسر جهان قربانی خودکشی...
Read More