به مسیر تحول سیاسی ایران خوشبین‌تر باشیم

به میمنت اعتراضات صد روزه اخیر و توجه بین المللی که به خواسته های شهروندان ایران شد ماجرای داشتن ائتلاف یا نماینده صدای مردم ایران قوت گرفته است…

تاکید و معرفی هر نوع ائتلاف یا ایجاد سبد رهبری یا هر نوع وکالت و نمایندگی، ضرورت طبیعی این مرحله از جنبش ضداستبداد مذهبی است. تنوع نظرات و بحث ها و شاهد تفاوتها بودن، ضروری و واقعی و عالی است.

به مسیر تحولات خوشبین تر باشیم … به مسیر اتحاد تفاوتها… ما ویترین انتخاب کارگزاران سیاسی محدودی داریم. تا بوده حذف احزاب سیاسی بوده و نبودن فرصت آزمون و خطا برای کادرسازی سیاسی… گاهی بد نیست بپذیریم با هر آنچه که داریم زندگی را پیش ببریم.

فقط دنبال برقراری آنچه خودمان دوست داریم و صلاح می دانیم نباشیم. زندگی یعنی چانه زدن و تطبیق مداوم با هر آنچه که داریم و نداریم…

هدف همه ما عبور از جمهوری اسلامی است.

More from ونداد زمانی
Tinder و مرگ عشق
همه چیز از حدود 15 سال پیش سرعت باور نکردنی به خود...
Read More