به مسیر تحول سیاسی ایران خوشبین‌تر باشیم

به میمنت اعتراضات صد روزه اخیر و توجه بین المللی که به خواسته های شهروندان ایران شد ماجرای داشتن ائتلاف یا نماینده صدای مردم ایران قوت گرفته است…

تاکید و معرفی هر نوع ائتلاف یا ایجاد سبد رهبری یا هر نوع وکالت و نمایندگی، ضرورت طبیعی این مرحله از جنبش ضداستبداد مذهبی است. تنوع نظرات و بحث ها و شاهد تفاوتها بودن، ضروری و واقعی و عالی است.

به مسیر تحولات خوشبین تر باشیم … به مسیر اتحاد تفاوتها… ما ویترین انتخاب کارگزاران سیاسی محدودی داریم. تا بوده حذف احزاب سیاسی بوده و نبودن فرصت آزمون و خطا برای کادرسازی سیاسی… گاهی بد نیست بپذیریم با هر آنچه که داریم زندگی را پیش ببریم.

فقط دنبال برقراری آنچه خودمان دوست داریم و صلاح می دانیم نباشیم. زندگی یعنی چانه زدن و تطبیق مداوم با هر آنچه که داریم و نداریم…

هدف همه ما عبور از جمهوری اسلامی است.

More from ونداد زمانی
معشوقه جسوری به نام فانتامینا
نزدیک به ۳۰۰ سال پیش، خانم Eliza Haywood در دنیای ادبی انگلیس،...
Read More