جمله طولانی عاشقانه

F. Scott Fitzgerald – Tender Is the Night – نویسنده امریکایی

I don’t ask you to love me always like this, but I ask you to remember. Somewhere inside me there’ll always be the person I am tonight

More from مرد روز
مهار افسردگی و اضطراب از طریق پذیرفتن واقعیت
تقاضا برای مصرف قرص های  ضد افسردگی مدام رو به افزایش است....
Read More