جمله طولانی عاشقانه

F. Scott Fitzgerald – Tender Is the Night – نویسنده امریکایی

I don’t ask you to love me always like this, but I ask you to remember. Somewhere inside me there’ll always be the person I am tonight

More from مرد روز
ایجاد منظره کوهها و تپه‌ها با عکاسی از بدن لخت
این تصاویر در نگاه اول شبیه مناظر طبیعی در کوه و دشت...
Read More