جمله طولانی عاشقانه

F. Scott Fitzgerald – Tender Is the Night – نویسنده امریکایی

I don’t ask you to love me always like this, but I ask you to remember. Somewhere inside me there’ll always be the person I am tonight

More from مرد روز
مردان سکس بیشتر می خواهند، زنان سکس بهتر
برای زنان، داشتن تعداد دفعات سکس آنقدر مهم نیست. آنها ولی دوست...
Read More