زوج ها و مد در خیابان

couples-2

زوج ها در کنار هم در خیابانها در دورانی که از کرونا خبری نبود.

couples4

couples7

couples-7

couples9

couples10

couples-11

couples-12

couples-13

couples-14

couples-16

couples-17

couples-18

couples-19

couples24

couples27

More from مرد روز
خرافات فرار از نگرانی و توکل به شانس
می گویند از زمانی که بشر شروع کرد بر روی دو پایش...
Read More