تاریخ روسپیگری

روسپی خانه، فاحشه خانه، نجیب خانه، شهرنو و… نام‌هایی متفاوت برای فضایی تقریبا تعریف شده می‌باشد. این فضا‌ها از چه زمانی شکل گرفته‌اند و دارای چه معانی‌ای هستند؟ از چه زمانی انسان‌ها فضایی خاص را برای رابطه جنسی در هیبت خرید و فروش و قوانین جنسی خارج از ازدواج در نظر گرفته‌اند؟ 

رابطهٔ این… خانه‌ها با نهادهای «قدرت» در طول تاریخ چگونه بوده است؟ روسپی کیست و چرا هست؟!  بی‌گمان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی پاسخ‌های گوناگونی برای این پرسش‌‌ها یافت می‌شود. ما در اینجا به چند پاسخ نسبتا متفاوت نظر خواهیم انداخت.

در این بخش به یکی از نظریه های مربوط به آغاز روسپی گری می پردازیم که سرچشمه این عمل را به دوران انسان اولیه نسبت می دهد.

 julian jaynes  بر این باور بود که رابطه جنسی به معنایی که ما امروزه می‌شناسیم تقریبا از 4 هزار سال پیش در مغز انسان شکل گرفته است. دوره‌ای که همزمان بود با کنارگذاری رفتار و شیوه  انسان نخستین  و آغاز پیدایش زبان و کتابت.

این روانشناس معروف آمریکایی در یک تعریف عمومی معتقد بود که شعور، تفکر و وجدان انسانی در دوران انسان نخستین اصلا وجود نداشته است. به اعتقاد او، بشر اولیه از طریق یک رابطه طبیعی، بدون هیچ تردیدی از دستوراتی که به طور غریزی در مغزش شکل می افتاد اطاعت می کرد.

دکتر جولیان جینز توضیح می دهد که برای پاسخگویی به مسائل و مخاطرات مربوط به زندگی  انسان اولیه، قسمت راست مغز انسان به یکباره به راه حلی دست می یافت و آن را به صورت یک صدای ( تخیلی- توهمی) در قسمت  چپ مغز به صورت فرمانی خدایی صادر می کرد.

بر طبق این شیوه، به نظر اقای جینز :« بشر اولیه درک و تعریفی از گناه نداشت» چون هر چه که در قسمت راست مغز به ذهن می رسید به مثابه پیام خداوند به طور اتوماتیک اجرا می شد. بنابر این،  قراردادهای جنسی یا اخلاق جنسی برای انسانی که فقط یک نیمکره مغزش، به طور مستقل، اعمال بشر را تعیین و تعریف می کردند وجود نداشت. به عبارت صریحتر، انسان 4 هزار سال پیش و قبل از آن، همیشه« مجرد» بود و رابطه جنسی داشتن فقط برای زاد و ولد صورت می گرفت.

به اعتقاد دکتر جولیان چینز، در دوران شیوه زیستِ قدیمی، ذهن انسانِ بدون تفکر و وجدان، تصوری فراتر از یک رابطه جنسی ساده و غریزی نداشت. به همین دلیل، برایش تصور و  خیال پروری جنسی و یا حتی زیاده خواهی و تنوع طلبی جنسی مفهومی نداشت. سکس فقط یک عمل ضروری و حیاتی بود.

او معتقد است حوالی 4 هزار سال پیش به اینطرف، وقتی بشر از مرحله «ذهن دوپاره » فاصله گرفت و تمدن های جدیدتر بوجود آورد به همراه خودآگاهی، وجدان و شعور، قادر گشت که فعالیت جنسی را نیز به شکلی دیگر سر و سامان دهد.

 به همین دلیل او بر اساس اطلاعات موجود، قدمت روسپی خانه ها را ناشی از شیوه  تفکر جدید انسانی می داند که قادر گشته بود رابطه جنسی خود را به خیالپردازی جنسی مستقلی تبدیل کند که از فرمان غریزی بخش راست مغز تبعیت نمی کرد.

انسان جدید و ارادی شده، پس از کسب قدرت تفکر، تمایل به برآوردکردن لذت های جنسی هر چه بیشتر را در دستور کار خود قرار داد و از آن پس بود که میل به رابطه جنسی خارج از نیاز اولیه را تدارک دید.  طبیعتاً در ادامه، ناچار شد قراردادهای جنسی برای کنترل و خرید و فروش جنسی زنان ایجاد کند و  روسپی خانه ها در تمدن انسانی بر پا گردید.

 ادامه دارد

خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی، جولیان جینز، ترجمهٔ خسرو پارسا و دیگران [تک جلد]، چاپ دوم، آگاه،۱۳۸۸

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind

http://www.julianjaynes.org/bicameralmind.php

http://www.scaruffi.com/mind/jaynes.html

More from عباس سلیمی آنگیل
سرنوشت دختر اِبرام لاشخور – ۱۸
دو هفته گذشت. نه خانم پورجوادی و نه نیروی انتظامی، هیچ کدام...
Read More