سلفی پا – نیکی و مریم از امریکا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
منجمد کردن مصدوم در حال مرگ برای جراحی اضطراری
دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند شیوه از جراحی ابداع کرده است که می...
Read More