سلفی پا – نیکی و مریم از امریکا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
اسم حکومتها مهم نیست
احزاب متنوع و متفاوت، هر کدام نماینده منافع اقشار متفاوت هر جامعه...
Read More