سلفی پا – نیکی و مریم از امریکا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
بترسید بترسید ما همه باهم هستیم
همه خبرها و گزارشات حکایت از این دارد که حضور و اعتراض...
Read More