سلفی پا – عکسهای نوروزی سالار

سالار سه عکس سلفی از جواهرده، جنگل لفور و تاران برای ما فرستاده است که بخشی از بهار و زیبایی طبیعت ایران را در خود دارد.

More from مرد روز

شهابی از ستارگان دیگر

یک شهاب ۲۲۸ متری با عرض ۱۱۵ متر به سرعت از فاصله...
بیشتر بخوان