سلفی پا – عکسهای نوروزی سالار

سالار سه عکس سلفی از جواهرده، جنگل لفور و تاران برای ما فرستاده است که بخشی از بهار و زیبایی طبیعت ایران را در خود دارد.

More from مرد روز
تدریس فلسفه در دبیرستان های ایرلند
وقتی از فلسفه حرف می زنیم دقیقا یعنی چه؟ اصلا چه ضرورتی...
Read More