گزارش عکاسی پرتره: در آغوش دوران جوانتر خودم

عکاس امریکایی کریسی لوش وقتی وارد ۴۰ سالگی شد طبیعتا با بحران میانسالی خود روبرو گشت. او به شکل نامحسوسی متوجه نوعی پایان برای دوره جوانی خود شد. برای همین سعی کرد با ایجاد یک پروژه پرتره، این حس را منتقل کند که میخود جوانترش را محکم به آغوش بگیرد تا نرود.

CHRISSY LUSH

More from مرد روز
مرگ بر کل نظام ریا و فساد جمهوری اسلامی
بهمنِ سقوط تقیه و ریای جمهوری اسلامی به راه افتاده است. هر...
Read More