گزارش عکاسی پرتره: در آغوش دوران جوانتر خودم

عکاس امریکایی کریسی لوش وقتی وارد ۴۰ سالگی شد طبیعتا با بحران میانسالی خود روبرو گشت. او به شکل نامحسوسی متوجه نوعی پایان برای دوره جوانی خود شد. برای همین سعی کرد با ایجاد یک پروژه پرتره، این حس را منتقل کند که میخود جوانترش را محکم به آغوش بگیرد تا نرود.

CHRISSY LUSH

More from مرد روز
مرد بودن خیلی سخت است
اعتقاد عمومی همیشه این بوده است که مرد بودن در این دنیا...
Read More