سلفی پا – علی و میومیو

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
کتابی در باره غم مردان بی فرزند
روزنامه نگار انگلیسی رابرت نوردون نویسنده ۷۲ ساله کتاب « همیشه میخواستم...
Read More