سلفی پا – علی و میومیو

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

تصویر پرداز لهستانی و جهنمی که در زمین می بیند

آثار تصویرپرداز لهستانی Igor Morski از نظر قیافه ظاهری مطبوع و خوشایند است....
بیشتر بخوان