سلفی پا- دوستان فرید

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
هشت عکس هفته – بدنها در محیط شهرها
عکاس اتریشی Willi Dorner ایده  نمایشگاه عکاسی نمایشی « بدن ها در محیط...
Read More