جهش ویروس کرونا بر کارایی واکسن فایزر تاثیری ندارد

فایزر در جدیدترین ازمایش کلینیکی که انجام داده است پی بردند که بدن ۲۰ نفری که واکسن فایزر را دریافت کرده اند در مقابل یکی از جهش های جدید ویروس کرونا به نام N501Y مقاومت نشان داده است.

جهش ها همیشه در همه ویروسها سریع و زیاد هستند برای همین شرکت فایزر قبل از ارائه کامل واکسن خود به طور مهندسی شده، ۱۵ نوع جهش ویروسی را به واکسن خود معرفی کرده بود که توانست در برابر همه شان دفاع کند.

بعد از تایید قابلیت دفاع فایزر در برابر یکی از جهش های جدید، آنها مقدمات رویارویی واکسن شان در برابر یکی دیگر از جهش های جدید را اغاز کردند.

دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا قبلا بدون هیچ ارتباط مستقیم با فایزر، دو جهش جدید را روی بدن موش آزمایش کرده بودند و معلوم شد که واکسن های موجود قادر به کنترل آنها هم هستند.

متخصصین دنیای بیماری های واگیر البته این امکان را رد نمی کنند که جهش های بعدی در ویروس کووید ممکن است از قابلیت واکسن کنونی فایزر عبور کنند. برای همین آزمایش تک تک جهش های شناسایی شده باید در دستور کار فایزر و بقیه شرکت های داروسازی قرار بگیرد.

Mutation in SARS-CoV-2 Variant Does Not Affect Vaccine: Study

https://www.the-scientist.com/news-opinion/mutation-in-sars-cov-2-variant-does-not-affect-vaccine-study-68330?utm_campaign=TS_DAILY_NEWSLETTER_2021&utm
_medium=email&_hsmi=106087239&_hsenc=p2ANqtz-83V3Kinqq4-vILWf7zMCBweg_C7UMiEH752DLZKhTJAR3QNrw1Yw2484wWDryLGtwJz3IhFlpMIzTS1qQxckKiKMXk8A&utm_content=106087239&utm_source=hs_email

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.07.425740v1

More from مرد روز
هشت عکس هفته – بدنها در محیط شهرها
عکاس اتریشی Willi Dorner ایده  نمایشگاه عکاسی نمایشی « بدن ها در محیط...
Read More