فلسفه درویشان دوران یونان و رم – ۱

فیلسوف قرن سوم میلادی « سنکا» پیرو طریقتی درویشی است به نام « استوئیسم» که متاسفانه به خاطر ترجمه غیرعادی که در ایران با نام « رواقیون» پیدا کرده است در بین مردم عادی ناشناخته مانده است.

درویشان یونان و رم از طریق این فلسفه اخلاقی سعی کردند شیوه های تعقل و رفتاری را مطرح کنند که هدف اصلی اش شادی و آرامش فردی است.   

۱- فلسفه درویشی «استوئیسم» به ما می آموزد که زمان مهمترین و با ارزشترین چیزی است که در اختیار ما است. 

دسترسی همه بشر به اخبار وقایع  جهانی، باعث شده است که به راحتی بخش بزرگی از وقت و توجه مان به سمت ماجراهایی کشیده شود که مربوط به اتفاقات گذرا و جاری بیرون از زندگی فردی ما هستند. 

قرار نیست خودمان را بی خبر و بی علاقه به ماجراهای روزمره جامعه خودمان و جهان قرار دهیم ولی با دقتی درویشانه سعی کنیم جلوی هیجانات ایجاد شده و هیاهوی محلی و جهانی را کنترل کنیم و تمرکز و دقت خود را بر روی مسائلی بگذاریم که می تواند به تعادل خودمان با مردم اطراف خودمان منجر شود.

نگاهی به خبرهای داغ جهان پیرامون بیاندازیم و به خودمان یادآور شویم که این ماجراها در طی صدها سال گذشته همیشه داغ و مهم بوده اند و همچنان خواهند بود.

ما در حد یک شهروند مسئول خوب است به آنها بها دهیم و نظر شخصی داشته باشیم ولی از دید درویشان یونان و رم، مهم این است که بفهمیم چیزهایی که توسط خودمان قابل کنترل و موثر هستند را پیگیری کنیم.

  برای ما شاید بها دادن به دوستی ها، سلامت شخصی، کار کردن در زمینه هایی که برای ما لذتبخش است و انجام کارهایی که از عهده ما بر می آید مهمترین استفاده از وقت و انرژی مان باشد. 

Stoic Letter 1: On knowing what you control
https://medium.com/darius-foroux/stoic-letter-1-on-knowing-what-you-control-493126bc3d3d
سه راز شادی از دیدگاه رواقیون رومی
https://nebesht.com/3-secrets-to-happiness-according-to-roman-stoics/

رواقیون یا درویشان کلاسیک در ویکیپیدا

رواقیون

More from ونداد زمانی
بیشعوری عامل گسترش کرونا نیست
در هیچ کجای سیاره ما، یک شعور ثابت در بین جامعه وجود...
Read More