ایرانِ پدر تو

ایران پدران ما در دورانی که مذهب، حکومت نمی کرد گل و بلبل نبود ولی کمابیش آرام بود. فرصت و فکر اینکه چه برنامه ایی برای آینده در نظر بگیرند کمابیش وجود داشت. زندگی شخصی و ایمان شخصی و سلیقه شخصی سر چهارراهها تکلیف نمی شد.

ابادان – محله بوارده جنوبی – اواخر دهه ۳۰ شمسی
More from مرد روز

سلفی پا – عباس صفاری از اهواز

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
بیشتر بخوان