او کو

مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در آن‌جا هست؟ اگر نباشد گویم «او کو؟»

مقالات شمس

More from هدیه کدخدایی
نسخه زندگی
نسخه زندگی
Read More