ناگفته‌ها آدمها را از هم دور می‌کند

می فرمایند: ﺁﺩﻡ ها ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻗﺪﻡ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ …

More from هدیه کدخدایی

او کو

مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در...
بیشتر بخوان