عکاس ایتالیایی و رنجی که مردان می‌برند

شاید دنیای قدیم نیاز به قدرت فیزیکی و جنگ و خشونت داشت و برای همین مردان ضمن قربانی جنگ و دفاع قبیله بودن، منافعی هم به دست آوردند. حتما افزایش قدرت مردان به کاهش استقلال و وضعیت زنان هم ختم شد.

اما این مسیری بود که طبیعت برای بقا بر دوش مردان گذاشت. مسیری که به هر حال باعث شروع تمدن بشری شد. هرچه که بودیم و انجام دادیم مردان و زنان را رساند به انقلاب صنعتی و افزایش بهبود زندگی.

در طی نیم قرن گذشته مردان جهان ضمن از دست دادن منافع باستانی و تطبیق با دنیای جدید، هنوز با توقعات سنتی و ناعادلانه ایی روبرو هستند که از آنها می خواهد همچنان قوی بمانند. احساسات شان را بروز ندهند. گریه نکنند. ابراز ضعف یا شکنندگی نکنند و شرم کنند اگر ناراحتی روحی دارند و …

عکسهایی که هنرمند ایتالیایی « فبیو انتررا» از حالات درونی « مرد» نشان می دهد گویای توقعاتی ناعادلانه است که روح مردان را به بند کشیده است.

منبع عکس ها
 Instagram

More from مرد روز
دانشمندان و آزمایش واکسن کرونا بر روی خودشان
دنیای پزشکی غرب از ۲۰۰ سال پیش ۴۶۵ مورد تحقیق یا آزمایش...
Read More