عکاس ایتالیایی و رنجی که مردان می‌برند

شاید دنیای قدیم نیاز به قدرت فیزیکی و جنگ و خشونت داشت و برای همین مردان ضمن قربانی جنگ و دفاع قبیله بودن، منافعی هم به دست آوردند. حتما افزایش قدرت مردان به کاهش استقلال و وضعیت زنان هم ختم شد.

اما این مسیری بود که طبیعت برای بقا بر دوش مردان گذاشت. مسیری که به هر حال باعث شروع تمدن بشری شد. هرچه که بودیم و انجام دادیم مردان و زنان را رساند به انقلاب صنعتی و افزایش بهبود زندگی.

در طی نیم قرن گذشته مردان جهان ضمن از دست دادن منافع باستانی و تطبیق با دنیای جدید، هنوز با توقعات سنتی و ناعادلانه ایی روبرو هستند که از آنها می خواهد همچنان قوی بمانند. احساسات شان را بروز ندهند. گریه نکنند. ابراز ضعف یا شکنندگی نکنند و شرم کنند اگر ناراحتی روحی دارند و …

عکسهایی که هنرمند ایتالیایی « فبیو انتررا» از حالات درونی « مرد» نشان می دهد گویای توقعاتی ناعادلانه است که روح مردان را به بند کشیده است.

منبع عکس ها
 Instagram

More from مرد روز
تئوری کوانتم به زبان ساده
دانشمندان بعد از شناختن اجزای کوچکتر اجسام نظیر اتم، به طور طبیعی...
Read More