عکس روز – مردی که فقط ماسک به تن دارد

مردی که فقط ماسک به تن دارد – لندن – REUTERS . Simon Dawson
More from مرد روز

پسران آبی – دختران صورتی

عکاس کره ای ساکن امریکا JeongMee Yoon می گوید با دیدن علاقه...
بیشتر بخوان