عکس روز – مردی که فقط ماسک به تن دارد

مردی که فقط ماسک به تن دارد – لندن – REUTERS . Simon Dawson
More from مرد روز

عکاسی از بیچارگان

عکاس اسرائیلی Ziv Ish  به یادش می آید که دویدن از پی...
بیشتر بخوان