چرا دلداری به خود، آسان نیست

همه ما از مشاهده درد و رنج  و شکست دیگران، ناراحت می شویم. ولی وقتی خودمان درون یک شکست داریم دست و پا می‌زنیم ترجیح می‌دهیم نسبت به خود دلرحم نباشیم.

جامعه، مشوق دلسوزی و دلرحمی افراد به خودشان نیست. ما یاد گرفتیم که برای موفقیت، هم باید اعتماد به نفس داشته باشیم برای همین وقتی شکست را تجربه می کنیم برای اینکه احساس اعتماد به خود در هم نریزد سریع دنبال توبیخ و تنبیه خود می گردیم.

مهربانی به خودمان در لحظات سخت زندگی، خودپسندی نیست. فرار از مسولیت نیست. ترحمِ  تحقیرآمیز نیست. وقتی که اشتباهات سهمگین می کنیم، عشق مان را از دست می‌دهیم یا ورشکست می شویم ما آدم ذلیل و بیچاره ایی نیستیم. ما فقط باید عواقب شکست مان را تحمل کنیم.

قبول کنیم همه ما انسانها ضعیف و شکننده و خطاپذیر هستیم. بپذیریم که اکثریت بشر رنج شکست و از دست دادن پول یا عشق یا آرزویش را تجربه می کند.

به جای اینکه به خودمان نفرت بورزیم یا احساس شرم کنیم و یا خودمان را پنهان سازیم، دست یاری و محبت به سمت خودمان دراز کنیم. ما با شکستی که خوردیم هیچ عمل غیرطبیعی یا متفاوت با سایر انسانها انجام نداده ایم.

Definition of Self-Compassion

More from ماهان طباطبایی

پورنو و کاهش ازدواج در مردان

آیا دید زدن به عکس و ویدئوی لختی، مردان را از ازدواج...
بیشتر بخوان