ما مردان نباید از دکترها بترسیم

برای ما مردان همچنان بعد از هزاران سال، تحمل درد، خم به ابرو نیاوردن، اعلام ضعف نکردن بسیار مهم است.

ترجیح می دهیم از سلامت مان بی خبر باشیم و ندانیم چه بر بدن مان می گذرد. برای ما ترسناک و خجالت آور است اگر بفهمیم بیماری جسمی داریم و دیگر آنطور که باید، قوی نیستیم.

ما از قدرت پزشکان می ترسیم چون تشخیص و تخصص دکتر، قوی تر از غرور یا موقعیت اجتماعی ما است.

نمی خواهیم به ما گوشزد شود که اضافه وزن داریم یا قطر دو ر شکم مان مدام در حال بزرگ شدن است.

ما مردان از همان دوران نخستین وقتی که شکارچی بودیم باید اهل ریسک می بودیم. دفاع از قبیله در حین تهاجم انسانهای دیگر یا حیوانات  وظیفه اصلی ما بود.

بعدها رقابت برای داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی نیز ما را به ریسک بیشتر و شغل های خطرناک نظیر دریانوردی و جنگجویی کشاند. ریسک برای ما فرصت تولیدمثل و قدرت و احترام اجتماعی ایجاد می کرد.

ما مردان کم کم خوب است بیاموزیم که تن به ریسک دادن در این دور و زمانه می تواند کاهش یابد. بهتر است بفهمیم که مواظب سلامت خود اگر نباشیم ضررش خیلی زیاد است..

تا حد ممکن غذای ساده و سالم بخوریم. حتما بیشتر از ۶ ساعت در روز بخوابیم و بیشتر از قبل سری به دکترمان بزنیم

MEN AND HEALTH: THE ROOT OF MALE HEALTH ISSUES

http://source.southuniversity.edu/men-and-health-the-root-of-male-health-issues-43917.aspx

‘Tough’ Men Are Ignoring Their Serious Health Problems, Study Finds

https://www.huffingtonpost.ca/2016/03/24/men-health-problems_n_9543470.html

6 Reasons Men Avoid the Doctor

https://www.shccares.com/blog/6-reasons-men-avoid-doctor

More from ونداد زمانی
بحث ازدواج در سیزده به در
در یک روز افتابی خوب در یک جمع شلوغ دوستان متاهل و...
Read More