چرا مردان سلامت خود را جدی نمی‌گیرند

برای ما مردان همچنان بعد از هزاران سال، تحمل درد، خم به ابرو نیاوردن، اعلام ضعف نکردن بسیار مهم است.

ترجیح می دهیم از سلامت مان بی خبر باشیم و ندانیم چه بر بدن مان می گذرد. برای ما ترسناک و خجالت آور است اگر بفهمیم بیماری جسمی داریم و دیگرآنطور که باید، قوی نیستیم.

ما از اتوریته پزشکان می ترسیم چون تشخیص و تخصص دکتر، قدرتمندتر از غرور یا موقعیت اجتماعی ما است.

نمی خواهیم به ما گوشزد شود که اضافه وزن مان از دفعه قبل بیشتر شده است یا قطر دو ر شکم مان مدام در حال بزرگ شدن است.

زندگی ما مردان از همان دوران باستانی همیشه در معرض ریسک و خطر در حین شکار و دفاع از قبیله بوده است. بعدها رقابت برای داشتن ثروت و موقعیت اجتماعی ما را به ریسک مهاجرت یا تقبل شغل های خطرناک نظیر دریانوردی و جنگجویی کشاند. ریسک برای ما فرصت تولیدمثل و قدرت و احترام اجتماعی ایجاد می کرد..

این واقعیت همان محاسبه داروین برای تعریف «بقای اصلح» است. از نظر داروین، زمانی یک موجود زنده تطبیق یافته تر با طبیعت است که موفق به تولیدمثل بیشتر بشود. بقای اصلح در درجه اول یعنی ادامه من و موفقیت در تکرار بیشتر ژن خودم…

ما مردان کم کم خوب است بیاموزیم که تن به ریسک دادن یا نشان دادن قدرت جسمی را کاهش دهیم. ما مردان این دور و زمانه بهتر است کمی بیشتر مواظب سلامت مان باشیم بخصوص که امکانش را کمابیش داریم.

MEN AND HEALTH: THE ROOT OF MALE HEALTH ISSUES

http://source.southuniversity.edu/men-and-health-the-root-of-male-health-issues-43917.aspx

‘Tough’ Men Are Ignoring Their Serious Health Problems, Study Finds

https://www.huffingtonpost.ca/2016/03/24/men-health-problems_n_9543470.html

6 Reasons Men Avoid the Doctor

https://www.shccares.com/blog/6-reasons-men-avoid-doctor

More from ونداد زمانی
شیوع خودکشی کودکان و نوجوانان در کوبا
در این ویدئوی کوتاه و بدون جهت گیری سیاسی، شاهد  یک گزارش...
Read More