هوش عاطفی خودمان را کاهش ندهیم

هوش عاطفی یک توانایی قابل کسب نیست. این یک خصیصه انسانی است و اکثر بشر از آن برخوردارند ولی عواملی در زندگی و تربیت وجود دارند که هوش عاطفی را شدیدا کاهش می دهند.:

۱ – ایراد گرفتن از همه 

.دیگران را مدام احمق، ترسو، خودخواه و بد سلیقه دانستن فقط دارد می گوید من حالم خوب نیست. انتقاد از دیگران در درجه اول مخفی کردن شکنندگی و ضعف خودمان است.

۲- نگرانی مداوم از آینده

نگرانی در باره اتفاقاتی که هنوز نیفتاده است یعنی من تسلیم سرنوشت و تقدیری هستم که خودم حدس میزنم.  بدبینی و سیاه دیدن آینده، نوعی برگه تسلیم است چون نگرانی ما، از بدی احتمالی آینده نمی کاهد فقط توانایی های امروز ما را تلف می کند.

۳- دنبال بازسازی گذشته نباشیم

همه ما اشتباهات ناگواری در زندگی داشته ایم ولی مدام در باره آنها فکر می کنیم. با این کار  می خواهیم اشتباهات مان را حین مرور دوباره، به خیال خودمان، کنترل می کنیم.

واقعیت ولی این است که هیچ تدبیری نمی تواند جلوی اشتباه انجام شده را بگیرد. برای فرار از احساس گناه یا پشیمانی یا افسوس، مدام به گذشته باز نگردیم چون هم چیزی تغییر نخواهد کرد و هم اکنون را از دست می دهیم.

۴- توقعات غیروقعی از دیگران نداشته باشیم

تصور و برداشت ما از دیگران است که توقع ما را می آفریند. ما پیروزی، سخت کوشی و افزایش شعور دیگران را طالب هستیم چون توقع داریم همه آنطوری باشند که ما می خواهیم. توقع از دیگران، چون معمولا برآورده نمی شوند باعث تلخی و استرس می گردد.

4 Things Emotionally Intelligent People Don’t Do

https://medium.com/personal-growth/4-things-emotionally-intelligent-people-dont-do-24ea6ea53992

More from ماهان طباطبایی
چت‌های عاشقانه سیما و عبدالرضا – یه چیزی بپرسم؟
سلام سیما خانم عبدالرضا همانطور که به تلفنش زل زده بود و...
Read More