کاریکاتور روز – سیاره کوچک ما

Miguel Morales Madrigal
Poor planet.
More from مرد روز
سلفی پا – پاشا از ارومیه
سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر...
Read More