کاریکاتور روز – غرق کتاب‌ها در ساحل آیفون

urziceni 2019 Shaowei
More from مرد روز
ماجرای سبیل گذاشتن و انگشت کردن دکتر
ماه نوامبر است و  جنبش سبیل گذاری « موامبر» … هر ساله...
Read More